ການປູກພືດຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມ (Vegetable Protected Cropping)

29 Nov 2019 Authors: Thongkhoun Sisaphaithong
Thongkhoun Sisaphaithong

ການປູກພືດຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມ
ການປູກພືດຜັກຢູ່ໃນເຮືອນຮົ່ມແມ່ນເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ຈະກະທົບຕໍໍ່ພືດໂດຍກົງເຊັ່ນ: ຝົນ, ແສງແດດ ຫຼື ສັດຕູພືດ

Downloads

ການປູກພືດຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມ (Vegetable Protected Cropping) - ລາວ (1.2 MB)

ການປູກພືດຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມ (Vegetable Protected Cropping)

Contribute