ທາດອາຫານໃນເຫັດຂາວຈະປະກອບມີ monosodium glutamate−like 10.68%  ແລະ sweet amino acids 9.25%  (Zhou et al. 2015)

Contribute