ໝາກກ້ຽງພື້ນເມືອງໃນແຂວງຊຽງຂວາງ

Languages

09 Feb 2020 Authors: TABI
TABI

ໝາກກ້ຽງພື້ນເມືອງ ແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການສູງ ຍ້ອນວ່າມັນເປັນທີ່ນິຍົມຊົມຊອບຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທັງຫລາຍເພາະວ່າມັນມີລົດຊາດສົ້ມຫວານປົນກັນ. ມີໂອກາດໃນການຜັນຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດັ່ງກ່າວ ໂດຍການແນະນໍາວິທີການປູກໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ, ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງບົວລະບັດຮັກສາ, ສຸມໃສ່ພັດທະນາທາງດ້ານການຕະຫລາດ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຊາວສວນປູກໝາກກ້ຽງ.

ດາວໂຫລດ

ໝາກກ້ຽງພື້ນເມືອງໃນແຂວງຊຽງຂວາງ - ລາວ (7.5 MB)

ໝາກກ້ຽງພື້ນເມືອງໃນແຂວງຊຽງຂວາງ

Local Oranges Varieties in Xiengkhouang Province - English (7.8 MB)

Local Oranges Varieties in Xiengkhouang Province

ການປະກອບສ່ວນ