ເຂົ້າຮ່ວມ

ເຂົ້າຮ່ວມ

tea ladies

ລະບົບ ພາເຂົ້າລາວ ຮຽກຮ້ອງການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກທຸກທ່ານ. ນີ້ແມ່ນ 5 ທາງເລືອກທີ່ທ່ານສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມກັບພວກເຮົາ:

  1. ສະໜັບສະໜຸນຄວາມຮູ້- ສົ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຊີວະນາໆພັນໃໝ໋ໆ ຫຼື ຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດສຳລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີໃນລະບົບ
  2. ສົ່ງເລື່ອງເລົ່າໃໝ໋ໆ ທີ່ເປັນແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບ, ການນຳໃຊ້ຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ, ຄວາມຄິດໃນການເຮັດທຸລະກິດ, ອື່ນໆ.
  3. ສະໝັກເປັນສະມາຊິກເພື່ອຮັບເອົາຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ໃໝ໋ໆຈາກພວກເຮົາໄດ້ທີ່: 

Our Phakhao Lao can also provide support in repackaging your material and information for the platform. Please contact Keooudone Souvannakhoummane

ການປະກອບສ່ວນ