ປານີີນ / Nile Tilapia

Associated Species
Use
Food
Income
Scientific Name / Family
Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) / Cichlidae
Synonyms
Tilapia crassispina Arambourg, 1948
Perca nilotica Linnaeus, 1758
Chromis nilotica (Linnaeus, 1758)
Chromis niloticus (Linnaeus, 1758)
Oreochromis nilotica (Linnaeus, 1758)
Oreochromis niloticus niloticus (Linnaeus, 1758)
Sarotherodon niloticus (Linnaeus, 1758)
Tilapia nilotica (Linnaeus, 1758)
Tilapia nilotica nilotica (Linnaeus, 1758)
Chromis guentheri Steindachner, 1864
Tilapia eduardiana Boulenger, 1912
Oreochromis niloticus eduardianus (Boulenger, 1912)
Tilapia nilotica eduardiana Boulenger, 1912
Tilapia cancellata Nichols, 1923
Oreochromis cancellatus cancellatus (Nichols, 1923)
Oreochromis niloticus cancellatus (Nichols, 1923)
Tilapia nilotica cancellata Nichols, 1923
Tilapia calciati Gianferrari, 1924
Tilapia regani Poll, 1932
Tilapia nilotica regani Poll, 1932
Tilapia inducta Trewavas, 1933
Tilapia vulcani Trewavas, 1933
Oreochromis niloticus vulcani (Trewavas, 1933)
Oreochromis vulcani (Trewavas, 1933)
Oreochromis niloticus baringoensis Trewavas, 1983
Oreochromis niloticus filoa Trewavas, 1983
Oreochromis cancellatus filoa Trewavas, 1983
Oreochromis niloticus sugutae Trewavas, 1983
Oreochromis niloticus tana Seyoum & Kornfield, 1992
Other Names
Thailand: pla nil.
Cambodia: trey tilapia chhnoht.
India: tilapia.
Japan: chikadai.
Philippines: pla pla, tilapia ແລະ tilapiya.
Conservation Status
Least Concern
Physical Description

      ປານິນເປັນປານ້ຳຈືດຊະນິດໜຶ່ງ ສາມາດພົບໄດ້ທົ່ວໄປຕາມໜອງ, ບຶງ ແລະ ທະເລສາບ. ເນື່ອງຈາກປາຊະນິດນີ້ລ້ຽງງ່າຍ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຕໄດ້ໄວຈຶ່ງມີຄົນນິຍົມນຳໄປລ້ຽງຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ປານິນມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືປາກ່າ, ເຊິ່ງປານິນມີລັກສະນະພິເສດຄືມີຝີປາກເທິງ ແລະ ລຸ່ມສະເໝີກັນ, ແກ້ມມີເກັດ 4 ແຖວ ແລະ ມີລາຍຕັດຂວາງລຳໂຕ ປະມານ 9-10 ແຖວ. ລັກສະນະພາບນອກຂອງໂຕຜູ້ ແລະ ໂຕແມ່ຈະຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍ ແຕ່ຈະສັງເກດໄດ້ຈາກອາໄວຍະເພດທີ່ຢູ່ໃກ້ຮູທະວານ, ໂຕຜູ້ຈະມີອາໄວຍະວະເພດຮຽວຍາວຢືນອອກມາ, ສ່ວນໂຕແມ່ຈະມີລັກສະນະເປັນຮູຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ກົມ, ໃນກໍລະນີປາຂະຫຍາຍຕົວເຕັມທີ່ແລ້ວເຮົາຈະສັງເກດເບິ່ງສີ ໂດຍປາໂຕຜູ້ຈະມີສີດຳເຂັ້ມບໍລິເວນໃຕ້ຄາງ ແລະ ຕາມລຳໂຕ, ຍິງໃກ້ລະດູການປະສົມພັນສີແຮງເຂັ້ມຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.

      ນິໄສ: ມັກອາໄສຢູ່ເປັນກຸ່ມ, ເປັນປາທີ່ສາມາດຢູ່ໄດ້ທັງນ້ຳຈືດ ແລະ ນ້ຳກ່ອຍ, ມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ດີ ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງເໝາະສົມກັບກັບການລ້ຽງໃນໜອງໄດ້ດີ.

Description of Use

ອາຫານ: 

  • ຊີ້ນ: ປັດຈຸບັນປານີນການເປັນປາທີ່ໄດ້ຮັບນິຍົມໃນການນຳມາປະກອບອາຫານ ເນື່ອງຈາກເປັນປາຫາໄດ້ງ່າຍ, ລາຄາບໍ່ສູງ ແລະ ສາມາດເຮັດນຳມາປຸ່ງແຕ່ງໄດ້ຫຼາຍເມນູ.

ສິນຄ້າ: ປັດຈຸບັນປານີນເປັນປາທີ່ໄດ້ຮັບນິຍົມໃນການນຳມາຂາຍ ຫຼື ລ້ຽງຂາຍ ເນື່ອງຈາກເປັນປາທີ່ລ້ຽງງ່າຍ, ຂະຫຍາຍຕົວໄວ ແລະ ໃຊ້ຕົ້ນທຶນຕ່ຳ. 

Contribute