ແມງຂີ້ຄັງ / Lac

Associated Species
Use
Income
Oil Extract
Scientific Name / Family
Laccifer lacca Cockerell, 1924 / Kerridae
Synonyms
Coccus lacca Kerr, 1782
Coccus ficus Fabricius, 1787
Chermes lacca Roxburgh, 1791
Carteria lacca Signoret, 1874
Lakshadia indica Mahdihassan, 1923
Tachardia lacca Chamberlin, 1923
Laccifer lacca Cockerell, 1924
Other Names
ແມງຄັງ
Thai: ครั่ง
Physical Description

ລັກສະນະທົ່ວໄປ: ແມງຂີ້ຄັງ ຫຼື ແມງຄັງ ຮ່າງກາຍຂະໜາດ 10 ມມ. ແມງຂີ້ຄັງໂຕຜູ້ຈະມີຮ່າງກາຍສອງແບບຄື: ໂຕຜູ້ມີປີກ ແລະ ໂຕຜູ້ບໍ່ມີປີກ. ປີກເປັນແຜ່ນໄສ (membrane). ສາມາດພົບໄດ້ທົ່ວໄປໃນ ສປປລາວ. ຮ່າງກາຍຂອງແມງຂີ້ຄັງແບ່ງອອກເປັນ 3 ສ່ວນຄື: ສ່ວນຫົວ, ສ່ວນເອິກ ແລະ ສ່ວນທ້ອງ. ລັກສະນະໜວດ: 1 ຄູ່ ເປັນແບບ (Setaceous). ລັກສະນະປາກ: ແບບເຈາະດູດ (Piercing-sucking type), ລັກສະນະປີກ: ເນື້ອປີກເປັນແຜ່ນບາງໃສ (Membrane). ລັກສະນະຂາ: ມີ 3 ຄູ່ ເປັນແບບໄຕຄານ (Walking legs), ປາຍສຸດຂອງຂາຈະມີເລັບເປັນຕະຂໍ ສອງແຊກ. ລັກສະນະຕາ: ຕາລວມ (Compound eyes). ແຫຼ່ງທີ່ພົບແມງຄັງ: ສາມາດພົບທົ່ວໄປຕາມຕົ້ນໄມ້, ກິ່ງໄມ້. ອາຫານຂອງແມງຄັງ: ເຈາະກິນນໍ້າ ຫຼື ຢາງ ຈາກຕົ້ນໄມ້.

Description of Use

ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່ານິຍົມນໍາມາລ້ຽງເປັນແມງໄມ້ເສດຖະກິດເພື່ອຂາຍຢາງທີແມງຂີ້ຄັງຜະລິດຂຶ້ນມາ.

Reproduction and Lifecycle

-

Contribute