ໝາກກອກ / Hog Plum

Use
Food
Income
Medicine
Resin / Latex
Scientific Name / Family
Spondias pinnata (L. f.) Kurz / ANACARDIACEAE
Synonyms
Mangifera pinnata L. f.
Poupartia pinnata (L. f.) Blanco
Spondias acuminata Roxb.
Spondias mangifera Willd.
Tetrastigma megalocarpum W.T. Wang
Other Names
ໄທ: ມະກອກ, ມະກອກປ່າ, ກຣະໄປ, ໄພ, ກອກກູກ, ກູກ. ກອກຂາວ, ກອກມົງ, ໄພສີ
ຫວຽດນາມ: ກົກຈົວ, ກົກຣູງ
ຈີນ: ບິນລັງກິງ
ອັງກິດ: hog plum, Indian mombin, Andaman mombin
Botanical Description

Spondias pinnata is a deciduous tree, up to 20 m tall. Leaves pinnately compound, alternate, with 5–11 opposite leaflets. Inflorescences in terminal panicles, with many creamy-white flowers. Fruits ellipsoid, green and turning yellowish-green when ripe. Flowering in April–June. It can be propagated by seed or branch cutting.

Description of Use

The young shoots are eaten fresh as a side dish or cooked foods. The fruits have a sour flavor and are added in Som Tum, Chilli sauce and yum. The plant is also used in traditional medicine.

Contribute