ແມງບົ່ວ Rice gall midge

Andy Souvanphakdy
ໃຊ້ສະຫມຸນໄພໃນການປ້ອງກັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ແມງບົ່ວກະຈາຍໄປນາໄຮ່ອື່ນໆ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ລະບາດເພີ່ມຂຶ້ນ
ຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ
phakhaolao.la
phakhaolao.la

ຊື່ວິທະຍາສາດ: Cecidomyidae
ຊື່ສາມັນ: Rice gall midge 
ຊື່ພາສາລາວ: ແມງບົ່ວ 


ແມງບົ່ວໂຕແກ່ ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບຍຸງ ຫຼື ຮີ້ນ ໂຕຍາວປະມານ 3-4 ມມ, ມີຫນວດ ແລະ ຂາສີດໍາ, ໂຕຜູ້ມີສີນ້ຳຕານປົນເຫຼືອງ ມີຂະຫນາດນ້ອຍກ່ວາໂຕແມ່, ເວລາກາງເວັນໂຕແກ່ຈະລີ້ຢູ່ກ້ອງໃບ, ຕາມກົກເຂົ້າ ແລະ ຈະບິນໄປຫາບ່ອນທີ່ມີດອກໄຟ ເພື່ອປະສົມພັນ, ສ່ວນຫຼາຍຈະວາງໄຂ່ໃສ່ກ້ອງໃບເຂົ້າໃນຕອນກາງຄືນ, ໄຂ່ບ່ອນລະຫນ່ວຍ ຫຼື ເປັນກຸ່ມ ກຸ່ມລະ 3-4 ຫນ່ວຍ, ໂຕຫນື່ງສາມາດໄຂ່ໄດ້ເທື່ອລະຫຼາຍຮ້ອຍຫນ່ວຍ ໃນໄລຍະ 4 ວັນ ໄຂ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄື ກ້ວຍຫອມ, ມີສີບົວອ່ອນ ຍາວປະມານ 0.45 ມມ, ມີຄວາມກ້ວາງ 0,09 ມມ ໄລຍະຟັກໄຂ່ປະມານ 3-4 ວັນ ໄຂ່ຕ້ອງການຄວາມຊຸ່ມສຳພັດ 80-90%, ໄລຍະດ້ວງແບ່ງເປັນ 4 ໄລຍະ.

 • ໄລຍະໄຂ່ 3-4 ວັນ
 • ໄລຍະຫນອນ ມີ 3 ໄລຍະ 11 ວັນ
 • ໄລຍະໂຕເຕັມ ໄວ 3-4 ວັນ
 • ໄລຍະດັກແດ້ 6 ວັນ
https://www.semanticscholar.org/paper/Phylogenetic-status-of-Asian-rice-gall-midge%2C-in-Kattali-Kottickal/9a33ff22bd829cf82a868c2e9d589f3a563bd2e4/figure/0
www.semanticscholar.org

 

ການລະບາດ

 • ແມງບົ່ວຈະທໍາລາຍເຂົ້າ ເລີ່ມແຕ່ໄລຍະເຂົ້າແຕກກໍ ຫາແຕກກໍສູງສຸດ ຫຼື ຊ່ວງເຂົ້າມີອາຍຸປະມານ 45 ວັນ
 • ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຫມາະສົມ ແມ່ນຊ່ວງທີ່ຝົນຕົກຫຼາຍ ຫຼື ຟ້າມືດຄື້ມຕິດຕໍ່ກັນປະມານ 1-2 ອາທິດ

ລັກສະນະການທໍາລາຍ 

 • ແມງບົ່ວໂຕອ່ອນ ຈະໄຕ່ລົງໄປອາໄສຢູ່ໃນຫນໍ່ຂອງເຂົ້າ ເພື່ອກັດກິນອາຫານຢູ່ພາຍໃນໃບ, ອາໃສຢູ່ຫນໍ່ເຂົ້າປະມານ 1 ອາທິດ
 • ຕົ້ນເຂົ້າທີ່ແມງບົ່ວທໍາລາຍຈະມີລັກສະນະຕົ້ນເຕ້ຍ, ລໍາຕົ້ນກົມ, ມີສີຂຽວເຂັ້ມ, ຍອດທີ່ຖືກທໍາລາຍບໍ່ສາມາດ ອອກຮວງໄດ້

ການປ້ອງກັນ

 • ນໍາໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າ ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານເຊັ່ນ ແນວພັນພື້ນເມືອງ
 • ທໍາຄວາມສະອາດພື້ນທີ່ໃນນາ ກ່ອນຕົກກ້າໂດຍການເສຍຫຍ້າຊະນິດຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນບໍລິເວນໄຮ່ນາ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນບ່ອນອາໄສຂອງແມງບົ່ວ
 • ໃຊ້ນ້ຳສະກັດຊີວະພາບ ຫຼື ນໍ້າຊີ່ຖ່ານສີດໃສ່ກ້າ ແລະ ເຂົ້າຫຼັງປັກດໍາ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແມງບົ່ວມາໄຂ່ໃສ່ຕົ້ນເຂົ້າ
 • ໃຊ້ສະຫມຸນໄພໃນການປ້ອງກັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ແມງບົ່ວກະຈາຍໄປນາໄຮ່ອື່ນໆ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ລະບາດເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍໃຊ້ສະຫມູນໄພດັ່ງນີ້: ຫົວຜັກທຽມ 2 ຂີດ, ພິກໄທດໍາ 1 ຂີດ, ເຫຼົ້າ 70% ໃນປະລິມານ 450 ຊີຊີ

ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ: ເອົາຫົວຜັກທຽມ ແລະ ພິກໄທດໍາ ມາບົດໃຫ້ລະອຽດ, ເທເຫຼົ້າລົງໃສ່ ແລ້ວຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ ຫມັກໄວ້ 7 ວັນ ກ່ອນນໍາໄປກັ່ນຕອງດ້ວຍຜ້າສະອາດ

ອັດຕາສ່ວນໃນການໃຊ້: ເອົານໍ້າຫມັກ ທີ່ຕອງແລ້ວ ຈໍານວນ 20 ຊີຊີ ປະສົມກັບນໍ້າສະອາດ 20 ລິດ ແລ້ວເລີ່ມສີດໃສ່ ນັບຕັ້ງແຕ່ເຂົ້າເປັນຕົ້ນກ້າ, ສີດທຸກໆ 5 ວັນ ເພື່ອປ້ອງກັນການແພ່ລະບາດຂອງແມງບົ່ວໃນນາເຂົ້າ.

ການກໍາຈັດ

ໄຕ້ໄຟລໍ້ແມງບົ່ວໃນຊ່ວງເວລາ 7 ໂມງ - 9 ໂມງ ກາງຄືນ ເພື່ອໃຫ້ໂຕແກ່ບິນມາຕອມແລ້ວນໍາໄປທໍາລາຍຖີ້ມ
 

ອ້າງອີງ

ຄູ່ມືປ້ອງກັນແມງໄມ້ສັດຕູພືດໃນນາເຂົ້າສູນປ້ອງກັນພືດ, ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ຄູ່ມືປ້ອງກັນແມງໄມ້ສັດຕູພືດໃນນາເຂົ້າ ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພິມເຜີຍແຜ່ປີ 1997

ຄູ່ມືປຸງແຕ່ງຢາພື້ນເມືອງປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດສັດຕູພືດສູນພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ, ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ຄູ່ມືບັນຫາເຂົ້າໃນນາຂອງກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 1990

ສຳນັກວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາເຂົ້າ, ກົມການເຂົ້າຂອງໄທ

ຄູ່ມືແນະນຳ ການປ້ອງກັນ ກຳຈັດແມງໄມ້ ແລະ ພະຍາດເຂົ້າໃນນາ ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກຳ

ການປະກອບສ່ວນ