ດິນ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ Soil and soil fertility

07 Dec 2020 Authors: SURAFCO project
phakhaolao.la

ເນື້ອໃນປຶ້ມຄູ່ມືຫົວນີ້ ໄດ້ຈັດແບ່ງອອກເປັນ 9 ບົດຄື: ການກຳເນີດ ແລະ ອົງປະກອບຂອງດິນ, ຄຸນສົມບັດທາງກາງຍະພາບຂອງດິນ, ຄຸນສົມບັດທາງເຄມີຂອງດິນ, ທາດອາຫານທີ່ຈຳເປັນສຳລັບພືດ, ລົດລາດຂອງທາດອາຫານທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ, ອິນຊີວັດຖຸ ແລະ ຈຸລິນຊີດິນ, ຫຼັກການນຳໃຊ້ຝຸ່ນ, ການປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ການອະນຸລັກດິນ ແລະ ນໍ້າ

ດາວໂຫລດ

Soil and soil fertility - ລາວ (2 MB)

ດິນ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ

ການປະກອບສ່ວນ