ຊຸມຊົນ ຊົນເຜົ່າງ້ວນ

Andy Souvanphakdy
ຊຸມຊົນຊົນເຜົ່າງ້ວນ ທີ່ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່
ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ
phakhaolao.la

ບ້ານກວນຂະໂຍມຕັ້ງຢູ່ເຂດອະນຸຮັກຊີວະນາໆພັນອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ເຊິ່ງເປັນບ້ານຂອງຊົນເຜົ່າງ້ວນມີຊື່ສຽງທາງດ້ານການຂັບລຳທ້ອງຖິ່ນ ເຮັດກະສິກຳ ແລະ ຄ້າຂາຍເພື່ອດຳລົງຊີວິດ

 

ຂອບໃຈຄູ່ຮ່ວມງານ

ກອງອຸທິຍາຍແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່

ຫ້ອງການພາຍໃນ ແລະ ຖະແຫຼ່ງຂ່າວເມືອງບົວລະພາ

GIZ

 

ການປະກອບສ່ວນ