ສະຖິຕິກະສິກຳປະຈຳປີ 2019

19 Nov 2020 Authors: ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ສະຖິຕິກະສິກຳປະຈຳປີ 2019

ໍ້ື້ມວາລະສານມາຈາກການເກັບໍາໍາໍາຂ້ໍາ ແລະ ປ່າ, ຂໍມາຈາ, ກະຊວງແຜນການ ແລະໍາືນ,ແລະ , ະຊາດ ິ່ແລະ ຈາກພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

Downloads

ສະຖິຕິກະສິກຳປະຈຳປີ 2019 - ລາວ (17.2 MB)

ສະຖິຕິກະສິກຳປະຈຳປີ 2019

Contribute