ວິທີການເຮັດ ແລະ ນຳໃຊ້ຝຸ່ນບົ່ມໃນນາເຂົ້າ

07 Dec 2020 Authors: ໜ່ວຍງານພັດທະນາຮູບແບບ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ຂັ້ນສູນກາງ
phakhaolao.la

ຝຸ່ນນັບວ່າເປັນປັດໄຈສຳຄັນຢ່າງໜຶ່ງ ໃນບັນດາຫຼາຍປັດໄຈດິນໃນການເພີ່ມຜົນຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນ ເພາະວ່າພືດຈະໃຫ້ຜະລິດຕະພາບສູງກໍ່ຕໍ່ເມື່ອໄດ້ຮັບທາດອາຫານທີ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ເພາະສະນັ້ນ ແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງໃສ່ຝຸ່ນເພີ່ມລົງໄປໃນດິນນາ ເຊັ່ນຝຸ້ນບົ່ມ

Downloads

ວິທີການເຮັດ ແລະ ນຳໃຊ້ຝຸ່ນບົ່ມໃນນາເຂົ້າ - ລາວ (945 KB)

ວິທີການເຮັດ ແລະ ນຳໃຊ້ຝຸ່ນບົ່ມໃນນາເຂົ້າ

Contribute