ຄູ່ມືທາງເຕັກນິກພະຍາດຫ່ຽວຂຽວ

23 Jan 2020 Authors: Thongkhoun Sisaphaithong
ຄູ່ມືທາງເຕັກນິກພະຍາດຫ່ຽວຂຽວ

ພະຍາດດີນທີເກີດຈາກເຊື້ອ bacterium Ralstonia solanacearum ທໍາລາຍ
ພືດຈໍານວນຫຼາຍໂດຍສະເພາະພືດຕະກຸນ Solanaceae

Downloads

ພະຍາດດີນທີເກີດຈາກເຊື້ອ bacterium Ralstonia solanacearum ທໍາລາຍ ພືດຈໍານວນຫຼາຍໂດຍສະເພາະພືດຕະກຸນ Solanaceae - ລາວ (5.4 MB)

ພະຍາດດີນທີເກີດຈາກເຊື້ອ bacterium Ralstonia solanacearum ທໍາລາຍ ພືດຈໍານວນຫຼາຍໂດຍສະເພາະພືດຕະກຸນ Solanaceae

Contribute