ສະຖິຕິການປູກເຂົ້າ ໃນປີ 2022

ສະຖິຕິການປູກເຂົ້າ ໃນປີ 2022
www.phakhaolao.la

 

 

  ພາກເໜືອ ພາກກາງ ພາກໃຕ້
ເຂົ້ານາປີ
 • ເນື້ອທີ່ປູກ ( ເຮັກຕາ ) 97,482
 • ຜະລິດຕະພາບ (ໂຕນ/ເຮັກຕາ) 4.10
 • ຜົນຜະລິດທັງໝົດ ( ໂຕນ) 399,200
 • ເນື້ອທີ່ປູກ ( ເຮັກຕາ ) 464,042
 • ຜະລິດຕະພາບ (ໂຕນ/ເຮັກຕາ) 4.10
 • ຜົນຜະລິດທັງໝົດ ( ໂຕນ) 1,904,800
 • ເນື້ອທີ່ປູກ ( ເຮັກຕາ ) 230,687
 • ຜະລິດຕະພາບ (ໂຕນ/ເຮັກຕາ) 4.07
 • ຜົນຜະລິດທັງໝົດ ( ໂຕນ) 938,400
ເຂົ້າໄຮ່
 • ເນື້ອທີ່ປູກ ( ເຮັກຕາ ) 76, 458
 • ຜະລິດຕະພາບ (ໂຕນ/ເຮັກຕາ) 2,02
 • ຜົນຜະລິດທັງໝົດ ( ໂຕນ) 154,560
 • ເນື້ອທີ່ປູກ ( ເຮັກຕາ ) 12,793
 • ຜະລິດຕະພາບ (ໂຕນ/ເຮັກຕາ) 2.08
 • ຜົນຜະລິດທັງໝົດ ( ໂຕນ) 26,645
 • ເນື້ອທີ່ປູກ ( ເຮັກຕາ ) 3,387
 • ຜະລິດຕະພາບ (ໂຕນ/ເຮັກຕາ) 1,94
 • ຜົນຜະລິດທັງໝົດ ( ໂຕນ) 6,575
ເຂົ້ານາແຊງ
 • ເນື້ອທີ່ປູກ ( ເຮັກຕາ ) 6,338
 • ຜະລິດຕະພາບ (ໂຕນ/ເຮັກຕາ) 4.56
 • ຜົນຜະລິດທັງໝົດ ( ໂຕນ) 29,095 
 • ເນື້ອທີ່ປູກ ( ເຮັກຕາ ) 69,361
 • ຜະລິດຕະພາບ (ໂຕນ/ເຮັກຕາ) 4,62
 • ຜົນຜະລິດທັງໝົດ ( ໂຕນ) 319,675
 • ເນື້ອທີ່ປູກ ( ເຮັກຕາ ) 19,781
 • ຜະລິດຕະພາບ (ໂຕນ/ເຮັກຕາ) 4,53
 • ຜົນຜະລິດທັງໝົດ ( ໂຕນ) 89,230

 

ຜົນຜະລິດເຂົ້ານາປີ ທັງໝົດ 3,242,400 ໂຕນ:

 • ພາກເໜືອ ຈຳນວນ 399,200 ໂຕນ
 • ພາກກາງ 1,904,800 ໂຕນ
 • ພາກໃຕ້ 938,400 ໂຕນ
ClICK

 

 


ຂໍ້ມູນ: ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (ກົມປູກຝັງ)

Contribute