ລາຍຊື່ພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດທີ່ສໍາເລັດການເຈລະຈາສົ່ງອອກໄປ ສປ ຈີນ

ພືດນອກຈາກປູກໄວ້ຮັບປະທານເປັນອາຫານແລ້ວ ຍັງສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນອີກດ້ວຍ
ລາຍຊື່ພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດທີ່ສໍາເລັດການເຈລະຈາສົ່ງອອກໄປ ສປ ຈີນ
www.phakhaolao.la

ລາຍຊື່ພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດທີ່ສໍາເລັດການເຈລະຈາສົ່ງອອກ ຖືໄດ້ວ່າເປັນການເປີດຕະຫຼາດໃຫ້ ສປປ ລາວ ສົ່ງສິນຄ້າໄປຍັງ ສປ ຈີນ ມີທັງໝົດ 16 ລາຍການດັ່ງນີ້:

 • ເຂົ້າສານ (Rice Oryza sativa L,)
 • ມັນຕົ້ນ Casava (Manihot esculenta)
 • ໝາກກ້ວຍ banana (Musa suspten- tum L.)
 • ໝາກໂມ watermelon (CitrulluslanatusMatsum et Nakal)
 • ສາລີ Maize (Zea mays L.)
 • ໝາກນອດ passion friut (Passiflora edulis)
 • ມັນດ້າງ sweet potato (Ipomoea batats (L) Lamk)
 • ໝາກພຸກ pomelo (Citrus maxima)
 • ໝາກຖົ່ວເຫຼືອງຝັກສົດ  Fresh vegeta- ble soybean (Glycine Max (L) Merr)
 • ໝາກຖົ່ວເບີ  Fresh kidney bean (Pha seolus vulgaris Linn)
 • ໝາກຖົ່ງຝັກຍາວ  Fresh cowpea (vl- gna unguiculata (L) Walp)
 • ຢາຫົວ Rhizoma Smilacis Glabrae
 • ໝາກກ້ຽງ mandarin (Citrus retic- ulata)
 • ເຄືອແດງດາງ Spatholobi Caulis
 • ໝາກນາວເຫຼືອງ  (Lemon)
 • ໃບຢາສູບແຫ້ງ

 

ຂໍ້ມູນ: າລະສານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈໍາອາທິດ ວັນທີ20 ຫາ 24 ມີນາ 2023

Contribute