ການສົ່ງຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນຖານຄວາມຮູ້

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສົ່ງຂໍ້ຄວາມເຖິງພວກເຮົາ, ກະລຸນາສົ່ງໄປທີ່: info@phakhaolao.la ຫຼື ນຳໃຊ້ແບບຟອມຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໃນຫນ້ານີ້

ທ່ານຕ້ອງການປະກອບສ່ວນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຂອງຊະນິດພັນຫຼືຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນພືດໃດບໍ?

ທ່ານພົບເຫັນຂໍ້ຜິດພາດໃດບໍ ຫຼືມີຫຍັງທີຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ?

ການປະກອບສ່ວນ